پبش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع)


پنجشنبه 02 خرداد 12:12


پبش دبستانی قرآنی سماء(مسجد امام جعفر صادق (ع)

مراسم مربوط به مولودی خوانی و پذیرایی با آبمیوه و كیك (نذر مادر دوتا از بچه های نازنین) و پذیرایی با الویه از نذورات همكاران در انتهای كلاس...


جشن     بچه ها     پیش دبستانی قرآنی سماء     مسجد امام جعفر صادق     هدیه.كادو.پذیرایی                                            


chapta